Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Územné plány   /   Územný plán mesta

Územný plán mesta

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš

je schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásaná Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 s účinnosťou 1.1.2011.
Záväzná časť stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých urbanistických blokov s určením koeficientu zastavanosti a maximálnej výšky zástavby.
Vymedzenie urbanistických blokov je súčasťou grafickej časti dokumentácie: "Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami ".

Súčasný stav

Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1- 6

Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013,VZN č. 4/2015 zo dňa 12.3.201 5, VZN č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016, VZN č. 3/2017 zo dňa 22.6.2017 a VZN č. 7/2020 zo dňa 13.8.2020

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení doplnkov č.1-6  (grafická časť - komplexný výkres)

 

Pôvodný stav

GRAFICKÁ ČASŤ - pôvodné znenie
Širšie vzťahy (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (informácie v komprimovanom súbore zip, 28 MB)
Verejné dopravné vybavenie (informácie v komprimovanom súbore zip, 8,5 MB)
Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,9 MB)
Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie (informácie v komprimovanom súbore zip, 7,9 MB)
Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov USES (informácie v komprimovanom súbore zip, 35,7 MB)
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (informácie v komprimovanom súbore zip, 6,5 MB)
 
TEXTOVÁ ČASŤ - pôvodné znenie

Územný plán mesta

VZN č. 7/2010 v pôvodnom znení

 

Zmeny a doplnky

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš Zmeny a doplnky č.1“

VZN č. 3/2012

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 2"
VZN č. 7/2013

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 3"
VZN č. 4/2015

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 4"
VZN č. 12/2016

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 5"
VZN č. 3/2017


Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1- 5
VZN č. 7/2010 
v znení VZN č. 3/2012 zo dňa 6.9.2012, VZN č. 7/2013 zo dňa 19.9.2013,VZN č. 4/2015 zo dňa 12.3.201 5, VZN č. 12/2016 zo dňa 16.9.2016 a VZN č. 3/2017 zo dňa 22.6.2017

GRAFICKÁ ČASŤ v znení 1-5
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS


Územný plán mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 6"
VZN č. 7/2020

Textová časť územného plánu mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 6"

Grafická časť územného plánu mesta Liptovský Mikuláš "Zmeny a doplnky č. 6"