Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   Komplexná stratégia rómskej problematiky

Komplexná stratégia rómskej problematiky

Vážení občania,
mesto Liptovský Mikuláš je domovom pre mnohých občanov rómskeho etnika. Aj v duchu hesla „Liptovský Mikuláš – mesto pre  všetkých“ pristupujeme s plnou vážnosťou a odhodlaním čo najprecíznejšie riešiť problematiku Rómov.

Prax ukazuje, že pri riešení jednotlivých projektov zameraných na pomoc rómskej komunite je nevyhnutná koordinácia nielen na miestnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni.

Uvedomujúc si spoločenskú spoluzodpovednosť v tejto oblasti nadviazali sme intenzívnu spoluprácu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Aninou Botošovou. Výsledkom je Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí už v júli 2008. Metropola Liptova sa tak stala prvým mestom na Slovensku s takýmtouceleným projektom.¶¶

Predbežná analýza rómskej problematiky na území mesta poukázala na potrebu spracovania samostatnej odbornej koncepcie. Len dlhodobejšie plánovanie a riadenie rozvoja komunity môže následne priniesť pozitívne zmeny.

Pre našich rómskych spoluobčanov sme naštartovali vzdelávací projekt ADAM 2. Od Ministerstva školstva SR sme získali finančnú dotáciu vo výške 400 tisíc korún. Názov projektu - Vzdelávaním k rovnosti - nie je len symbolický. Rovnosť znamená aj poznanie
a uvedomenie si rozdielov, ktoré v bežnom živote nepovažujeme za prioritné. Takéto vnímanie však môže byt veľkým problémom pre ľudí patriacich k minoritnej časti spoločnosti.

Mestská samospráva chce vzdelávať potenciálnych dobrovoľníkov komunitného centra Nový svet Hlboké a rovnako aj rómsku mládež. Domnievam sa, že priama interakcia účastníkov v rámci vzdelávania a vzájomné poznávanie mladých ľudí z odlišných
prostredí prispeje nielen k tolerancii, ale aj k prijímaniu rôznych kultúr a k vzájomnému obohateniu.

Môžem vás ubezpečiť, že našou snahou je vytvárať priemerné podmienky pre našich rómskych spoluobčanov, aby sa v našom malebnom meste cítili skutočne ako doma. Zároveň budeme vyžadovať aj od nich samotných veľmi zodpovedný prístup k vlastným
problémom a ich riešení. Verím, že naše aktivity privítajú a budú iniciatívni pri zlepšení svojich životných podmienok.
Ing. Ján Blcháč
primátor mesta

(Komplexná stratégia rómskej problematiky - dokument v pdf, veľkosť 4.2GB)