Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   Generel dopravy

Generel dopravy

Na základe ZoD uzavretou medzi združením „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš“, ktorého členmi sú Dopravoprojekt, a.s., HBH Projekt, spol. s r. o., AUREX, spol. s r.o., a mestom Liptovský Mikuláš bol spracovaný Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš, ako časť diela „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný priemet do zmien a doplnkov územného plánu obce Liptovský Mikuláš“. Územný generel dopravy (ÚGD) tvorí prvú časť prác a jeho spracovateľmi sú spoločnosti  Dopravoprojekt, a.s a HBH Projekt, spol. s. r. o.¶¶

Územný generel dopravy (ÚGD) bol spracovaný pre účely:
• riešenia špecifických územno-technických a dopravných problémov mesta a navrhuje koncepciu riešenia optimálneho fungovania dopravného systému mesta
• podrobnejšieho dopravného riešenia celomestskej územnoplánovacej dokumentácie:
     • ako podklad pre aktualizáciu dopravnej časti ÚPN mesta Liptovský Mikuláš,
     • overenie a zdokumentovanie územno-technických súvislostí a dopadov na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

Hlavnými cieľmi riešenia územného generelu dopravy je na podklade zhodnotenia územno-technických
a dopravných údajov stanoviť predpoklady riešenia dopravných systémov a optimálneho fungovania
jednotlivých dopravných systémov:
• stanoviť koncepciu riešenia jednotlivých dopravných systémov mesta
• stanoviť zásady a regulatívy ich realizácie
• stanoviť zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby v území.

Analýza súčasných dopravných vzťahov bola spracovaná na základe výsledkov vykonaných prieskumov v Liptovskom Mikuláši a dotknutom území, ktoré boli hlavným podkladom pre následné etapy prác na Územnom genereli dopravy.
V prípade mesta Liptovský Mikuláš bol dôležitým vstupom vplyv charakteru územia, ako významného rekreačného centra na dopravné väzby v meste a dotknutom regióne.
Predkladaná dokumentácia predstavuje materiál, ktorý koncepčne rieši dopravný systém na území mesta Liptovský Mikuláš.
Textová časť je doplnená tabuľkami , grafmi a obrázkami a samostatnou grafickou časťou, obsahujúcou výkresy.

Pri hodnotení a návrhu dopravných riešení bolo potrebné rešpektovať:
• rozlohu a polohu mesta,
• demografickú štruktúru osídlenia,
• ekonomické a hospodárske aktivity mesta,
• funkcie mesta v rámci okresu, kraja, Slovenska,
• predpokladaný demografický potenciál,
• predpokladaný ekonomický potenciál,
• historické danosti a kvality,
• spôsob života a zvyky obyvateľov,
• realizovateľnosť návrhov v čase.

Cieľom bolo pripraviť realizovateľný návrh dopravnej infraštruktúry tak, aby:
• bolo zachované udržateľné životné prostredie pre budúce generácie,
• boli vytvorené dobré podmienky pre rýchly ekonomický rozvoj,
• boli zachované miestne zvyklosti v záujme udržania originality a jedinečnosti územia, čo je tiež jeden z vkladov pre výchovu a rozvoj budúcich generácií.
V snahe zabezpečiť kvalitný dopravný systém obsluhy územia bolo potrebné stanoviť si určité poradie dôležitosti :
• prioritne zabezpečovať najdôležitejšie dopravné vzťahy, tým sa myslí vzťahy, ktoré poslúžia
najväčšiemu počtu obyvateľov a návštevníkov,
• návrhom obsluhy územia prostriedkami MHD preferovať jej rozvoj oproti rozvoju IAD,
• preferovať potreby nemotorických účastníkov dopravy a to najmä chodcov a cyklistov.
• rozvoj IAD zabezpečiť komplexnou vybavenosťou služieb,
• v záujme realizovateľnosti dopravného systému navrhnúť také technické riešenia a takú etapizáciu stavieb, aby bolo možné ho v danom čase vybudovať a uviesť do prevádzky.
Východiskovými vstupmi bola podrobná analýza súčasného stavu spracovaná na základe:
• štúdia demografickej a ekonomickej štruktúry mesta,
• analýzy súčasného stavu dopravnej situácie v meste,
• analýzy vykonaných dopravných prieskumov na území mesta,
• rešpektovania záväzných materiálov mesta najmä Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš schváleného v roku 1996 a jeho zmien adoplnkov.
• konzultácií so zainteresovanými pracovníkmi odborných zložiek mestského úradu,
• konzultácie so spracovateľmi Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš a spracovateľmi PD pre jednotlivé lokality, z ltorých mnohé sa ukončujú súčasne s ÚGD.

Pre spracovanie Územného generlu dopravy boli použité nasledujúce materiály:
• Územný plán mesta Liptovský Mikuláš (1996),
• Územný plán VÚC Žilinský kraj (1997),
• Zadanie pre vypracovanie ÚGD mesta Liptovský Mikuláš (2006)
• Územný plán VÚC Žilinský kraj, zmeny a doplnky č. 3 (2008)
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš (2008)
• Stratégia rozvoje mesta Liptovský Mikuláš na roky 2007-2010
• Obchodné centrum Jasná – Shopping city (Engom 2008)
• Výsledky celoštátneho sčítania ľudu – rok 2001 (ŠÚ SR, 2002),
• Výsledky celoštátneho sčítania ľudu – rok 1991 (ŠÚ SR, 1997),
• Výsledky celoštátneho sčítania dopravy v SR (SSC, 2000, 2005),
• Koncepcia riešenia cyklistických trás SÚ Liptovský Mikuláš (1993)
• Cyklochodník Žiar – Smrečany – liptovský Mikuláš – Liptopvský Trnovec (2007)
• Urbanistická štúdia Kamenné pole – Južné mesto Liptovský Mikuláš(2008)
• Dopravná štúdia cesty II/584 a jej okolia (2006)
• ÚPN obce Uhorská Ves
• ÚPN Demänovskej doliny

Optimalizácia návrhu komunikačnej siete mesta bola spracovaná na základe výpočtov dopravnej prognózy automobilovej dopravy.
Samotná skladba dokumentácie je vzhľadom na nutnosť podrobnejšej analýzy návrhov riešení rozdelená na:
 všeobecný popis návrhu riešenia jednotlivých druhov dopráv v časových obdobiach
 následné podrobné riešenie návrhov


Územný generel dopravy bude podkladom pre spracovanie ÚPN mesta Liptovský Mikuláš.

Dňa 9. 07. 2008 sa uskutočnilo verejné prerokovanie ÚGD mesta Liptovský Mikuláš s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj verejné prerokovanie s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom. Prerokovanie sa konalo za účasti spracovateľov. Oznámenie o prerokovaní a verejnom pripomienkovaní bolo vykonané vyhláškou z dňa 24.6.2008 Kompletný materiál bol verejnosti poskytnutý k nahliadnuti na oddelení územného plánovania a hlavného architekta mesta Mestského úradu Liptovský Mikuláš.
V lehote 30 dní od doručenia vyhlášky bolo možné materiál pripomienkovať.

Pripomienky boli sústredené na oddelení územného plánovania a hlavného architekta mesta Mestského úradu Liptovský Mikuláš. Na základe pripomienok MÚ vypracoval „Vyhodnotenie pripomienkového konania k Územnému generelu dopravy mesta Liptovský Mikuláš(ÚGD)“, na základe ktorého boli pripomienky zapracované do ÚGD.

(príloha UGD v pdf formáte, veľkosť súboru 8.2GB)