Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   Dokumenty z oblasti školstva

Dokumenty z oblasti školstva

Prognóza vývoja škôl a školských zariadení 


Ak sa máme seriózne zaoberať prognózou školstva v našom meste na obdobie najbližších 6 rokov, je potrebné ozrejmiť si, kde smeruje naše školstvo po vstupe Slovenska do EÚ. Určenie strategických cieľov v rámci mesta predpokladá tiež poznanie silných a slabých stránok, ktoré môžu byť podnetom pre rozvoj základného školstva v meste Liptovský Mikuláš.
V období keď sa SR stala členským štátom EÚ je potrebné sa čo najviac priblížiť aj v oblasti vzdelávania štandardom a zvyklostiam platným v EÚ. Pretože informačný systém školstva SR je ešte stále málo výkonný, väčšina občanov, nevynímajúc pedagogických zamestnancov má o vzdelávacej politike a vzdelávaní v EÚ nedostatočné a často skreslené informácie. Niektorí sú skeptickí a sú presvedčení, že slovenské školstvo sa nemôže vyrovnať školstvu vo vyspelých krajinách EÚ, iní zas hovoria o vysokej úrovni nášho školstva, čo možno bola pravda pred niekoľkými rokmi.
Školské systémy v krajinách EÚ sú veľmi rozmanité, s rozdielnou štruktúrou a históriou. Vzdelávacia politika členských štátov EÚ ani nesmeruje k jednotnému vzdelávaciemu systému všetkých členských štátov. Pod pojmom vzdelávacia politika EÚ treba chápať súhrn činností a iniciatív v oblasti ľudských zdrojov, kde patrí aj oblasť vzdelávania. Vstup do Európy a moderného sveta znamená pre Slovensko aj stimul pre porovnávanie sa s inými krajinami a bude tiež znamenať nástup tvrdšej a rozsiahlejšej konkurencie.
dokument vo formáte .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. 


Predkladaná správa je spracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. a Metodického pokynu MŠ SR č. 10/2006-R. Je prvým krokom k sebahodnoteniu škôl a má slúžiť na ich ďalší rozvoj. Ide o zosumarizovanie údajov, informácií a dát, ktorých následná analýza môže odkryť slabé a silné miesta v činnosti škôl a ich výsledkoch a zároveň slúži ako východisková báza k jej zlepšovaniu. Tým, že všetky základné školy a viaceré školské zariadenia majú právnu subjektivitu, preberali na seba vyššiu zodpovednosť a akcentujú povinnosť akéhosi zúčtovania, či odpočtu. Prvoradou úlohou spracovanej správy je viesť školy k permanentnému zlepšovaniu sa.
 rok2005/2006
 rok2006/2007
 rok2007/2008 
 rok2008/2009
 rok2009/2010
 rok2010/2011
 rok2011/2012
 rok2012/2013
 rok2013/2014
 rok2014/2015
 

Správa o činnosti Obecnej školskej rady 

rok2008/2009
rok2009/2010
rok2010/2011
rok2011/2012
rok2012/2013
rok2013/2014
rok2014/2015