Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Mestskí policajti hľadajú kolegu do tímu príslušníkov

Mestskí policajti hľadajú kolegu do tímu príslušníkov

  12.07.2021   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta 

📍príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš📍
 
Kvalifikačné predpoklady: 
✔úplné stredné vzdelanie (maturita) 
Iné kritériá a požiadavky:
✔občianska bezúhonnosť,
✔vek minimálne 21 rokov,
✔zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, 
✔spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
✔znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave,
✔znalosť práce s PC na základnej úrovni – Word, Excel,
✔znalosť cudzích jazykov – výhodou,
✔vodičský preukaz skupiny „B“,
✔komunikatívnosť, zvládnutie vysokého pracovného nasadenia, flexibilnosť.

📍Základná zložka mzdy (v hrubom): 672,- € za mesiac (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.)

 
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
✔profesijný životopis,
✔overenú kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania (maturitné vysvedčenie),
✔čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťazný kandidát preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),
✔lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušníka MsP nie staršie ako 1 mesiac,
✔písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení,
✔osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade so z. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii – výhodou. 
V prípade, že víťazný kandidát výberového konania nebude spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 564/1991 Z. z., bude ju musieť dodatočne absolvovať. 
Termín výberového konania: 
✔12.08.2021 o 08:00 hod., v sídle Mestskej polície, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných častí: 
✔overenie znalostí zo slovenského jazyka (diktát, slohový prejav určitú tému), fyzické previerky (zhyby na hrazde, ľah – sed, skok z miesta, krátky šprint, vytrvalostný beh), ústny pohovor za účasti výberovej komisie.
 
Všetci účastníci výberového konania sú povinní priniesť si so sebou: písacie potreby, športové oblečenie na fyzické preskúšanie (v prípade nepriaznivého počasia aj teplejšie oblečenie a kvalitnú športovú obuv na vytrvalostný beh, ktorý sa bude realizovať vo vonkajšom prostredí). 
📍Výberové konanie bude realizované v zmysle protiepidemiologických opatrení platných v čase jeho konania.
📍Víťazný uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu doloží potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon príslušníka MsP od psychológa, nie staršie ako 1 mesiac.
📍Uchádzači na obsadenie pracovného miesta príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – príslušník MsP" na adresu Mestskej polície Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 02.08.2021 do 15.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
📍Kontaktná osoba: JUDr. Marián Jančuška – náčelník MsP, tel.: 044/ 5565 500 e-mail: marian.jancuska@mikulas.sk.