Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad

Mestský úrad

Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení

Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie a právomoci mesta sú dané :
 • Ústavou Slovenskej republiky
 • zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš
Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese:
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.
 

Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

Zbierka zákonov

do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 106

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
 • na Mestskom úrade č. d. 108
 • v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája
 • v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova
 • v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1

Uznesenia mestského zastupiteľstva

do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
 • na Mestskom úrade č. d. 108

Sťažnosti

možno podávať v úradných hodinách na č. d. 701

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
 3. Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta. 

Úradné hodiny
Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok               08.00 -15.00
Streda                                                                       08.00 - 16.30

Matričný úrad

Štvrtok - nestránkový deň

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Utorok - nestránkový deň

Úradné hodiny
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Pondelok,Piatok                           08.00 -15.00
Streda                                                                  08.00 - 16.30
Utorok, Štvrtok                                                                Nestránkový deň