Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Priznanie k dani za predajné automaty
2. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
3. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
4. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
5. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
6. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
7. Žiadosť FO - uzávierka MK
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  
18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)  
19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby  
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
45. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby ZPSaDSS MLM
46. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy opatrovateľská a odľahčovacia
47. Žiadosť o uzavretrie manželstva
48. Žiadosť o výpis z registra trestov
49. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
50. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
51. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
52. Žiadosť o vyvlastnenie
53. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
54. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
56. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
57. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
58. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
59. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
60. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
61. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
64. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
65. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
67. žiadosť o prijatie do DJM
68. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
69. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
70. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
71. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR  
72. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
73. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku - občan
74. žiadosť o zníženie – zrušenie poplatku podnikateľ, práv. osoba  
75. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
76. Čestné vyhlásenie FO
77. Čestné vyhlásenie PO
78. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve
79. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
80. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
81. Hlásenie o sťahovaní - vzor
82. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
83. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
84. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
85. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
86. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
87. Návrh na vyvlastnenie  
88. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
89. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
90. Nahlásenie čiernej skládky
91. Odhlasovací lístok - vzor
92. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
93. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
94. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
95. Ohlásenie drobnej stavby  
96. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
97. Ohlásenie reklamnej stavby  
98. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
99. ohlásenie stavebných úprav bytu  
100. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
101. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
102. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
103. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
104. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
105. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
106. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
107. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
108. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
109. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
110. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
111. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
112. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
113. Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  
114. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
115. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
116. oznámenie o zrušení prevádzkarne
117. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
120. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
121. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
122. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
123. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
124. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
125. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
126. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
127. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
128. Priznanie k dani za psa
129. Priznanie k dani za ubytovanie  
130. Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
131. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
132. Súhlas fyzickej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby  
133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
134. Vyúčtovanie dotácie    
135. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
137. Vzor loga mesta pre dotácie  
138. Zápis o úmrtí
139. Zápis o narodení
140. Zápis o uzavretí manželstva