Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Priznanie k dani za predajné automaty
2. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
3. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
4. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
5. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
6. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
7. Žiadosť FO - uzávierka MK
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  
18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)  
19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby  
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  
41. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  
42. Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie  
43. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
47. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní  
48. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
49. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. služby ZPSaDSS MLM
50. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy opatrovateľská a odľahčovacia
51. Žiadosť o uzavretrie manželstva
52. Žiadosť o výpis z registra trestov
53. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
54. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
55. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
56. Žiadosť o vyhľadanie dokladov  
57. Žiadosť o vyvlastnenie
58. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
59. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
60. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
61. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
62. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
63. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
64. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
65. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
66. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
67. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
68. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
69. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
70. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
71. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
72. žiadosť o prijatie do DJM
73. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
74. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
75. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
76. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR  
77. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
78. žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania  
79. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku - občan
80. žiadosť o zníženie – zrušenie poplatku podnikateľ, práv. osoba  
81. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
82. Čestné vyhlásenie FO
83. Čestné vyhlásenie PO
84. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve
85. Doplnenie podania  
86. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
87. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
88. Hlásenie o sťahovaní - vzor
89. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
90. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
91. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
92. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
93. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
94. Návrh na vyvlastnenie  
95. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
96. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
97. Nahlásenie čiernej skládky
98. Odhlasovací lístok - vzor
99. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
100. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
101. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
102. Ohlásenie drobnej stavby  
103. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
104. Ohlásenie reklamnej stavby  
105. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
106. ohlásenie stavebných úprav bytu  
107. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
108. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
109. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
110. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
111. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
112. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
113. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
114. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
115. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
116. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
117. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
118. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
119. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
120. Oznámenie o začatí stavby  
121. Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  
122. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
123. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
124. oznámenie o zrušení prevádzkarne
125. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
126. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
127. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
128. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
129. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
130. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
131. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
132. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
133. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
134. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
135. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
136. Priznanie k dani za psa
137. Priznanie k dani za ubytovanie  
138. Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
139. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
140. Súhlas fyzickej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby  
141. Súhlas so spracovaním osobných údajov
142. Vyúčtovanie dotácie    
143. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
144. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
145. Vzor loga mesta pre dotácie  
146. Zápis o úmrtí
147. Zápis o narodení
148. Zápis o uzavretí manželstva